Vedtægter på den selvejende institution
Jyderup Højskole

1. SKOLENS HJEMSTED OG NAVN 

JYDERUP Højskole SØLYST er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Jyderup, Holbæk Kommune.

2. SKOLENS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

Formål er at være en folkehøjskole inden for rammerne af den til enhver tid gældende lov om frie kostskoler. Jyderup højskole er en grundtvigsk folkehøjskole der har til opgave at formidle almen livsoplysning forstået som filosofi, politik, ideologier, religion og historie. Skolen skal kombinere den almene livsoplysning med fag inden for kunst og kultur

VÆRDIER
Jyderup Højskole er knyttet til den europæiske oplysningstanke og den moderne tænkning og videnskab. Oplysningstiden er det samlende begreb for den filosofiske og videnskabelige tænkemåde, der anvendtes for perioden omkring det 1800 århundrede. Begrebet hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter. Oplysning har siden oldtiden betydet både religiøst og filosofisk klarsyn. Begrebet dækker over mange retninger.

Ligeværdigt samvær betyder, at vi adskiller religion og pædagogik, politik og etik.

Vores verdensbillede er humanistisk.

Jyderup Højskole er en kulturhøjskole, hvor vi lægger vægt på at kunst og kunstneriske udtryk ikke sker uden at forholde sig til den verden som omgiver os. Natur og bæredygtighed er således afgørende værdier for Højskolen.

Højskolen bygger på den Grundtvigske tradition, der kombinerer almen oplysning med interessen for musik og billedkunst.

Den overordnede pædagogiske målsætning er: At eleverne/ kursisterne, som myndige og ansvarlige verdensborgere, bidrager til løsningen af fremtidens lokale og globale udfordringer, ved at deltage i samfundet.

At elever og kursister bibringes viden og oplysning, der gør dem i stand til at agere og deltage i et moderne samfund.

At elever og kursister opnår social og faglige kompetencer, som et godt afsæt fra højskolen.

Vi lægger i vores undervisning og samvær vægt på værdier der respekterer individet, demokratiet og ytringsfriheden, retfærdighed, humor, dialog og gensidig respekt. Vi ser demokrati som en livsform og ikke kun som en styreform.

Vores undervisning sker med internationalt udsyn og demokratisk engagement som det bærende. Højskolen ønsker at være en del af civilsamfundet og et åbent sted for dialog debat, kritik og engagement.

Vi inddrager både kulturelt, erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt byen Jyderup i skolens aktiviteter. Vi ønsker at blive et lokalt og landsdækkende mødested for debat og oplysning.

3. SKOLENS BYGNINGER

Skolen har hjemsted på ejendommene, matrikel nr. matr. nr. 18a, Stokkebjerg By, Hjembæk, Sølystvej 2, 4450 Jyderup

4. SKOLENS DRIFT

Stk.1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, bidrag fra skolekredsen, fonde og donationer samt indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes med påpasselighed til gavn for skolen.

Stk. 4. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

5. SKOLEKREDSEN

Stk. 1. Medlem af skolekredsen kan enhver myndig person blive, som føler sig knyttet til skolen.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. Seneste indbetalingskvittering fungerer som medlemsbevis. Medlemskabet er gældende fra 1/1- 31/12.

5. GENERALFORSAMLINGEN

Stk.1. Skolens højeste myndighed er skolekredsens generalforsamling. Ordinær årlig generalforsamling afholdes inden 1.juni med 14 dages varsel efter skriftlig meddelelse fra bestyrelsen til medlemmerne.

Stk. 2. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forstanderens beretning.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes at behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hende senest 30 dage før generalforsamling afholdes. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 30 dage, efter enten 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt har forlangt det, eller 10 % af skolekredsens medlemmer skriftligt forlanger ekstraordinær generalforsamling afholdt. Dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Medlemmerne indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger bestyrelse og revisorer og træffer bestemmelse om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 6. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog paragraf 13 og 14. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt det kræves af mindst et medlem.

Stk. 7. Der føres protokol over det[,] der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten, og den opbevares på skolen.

7. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Medlemmer vælges ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling af og blandt skolekredsens medlemmer. 3 medlemmer afgår ved den ordinære generalforsamling på lige årstal. 4 afgår ved den ordinære generalforsamling på ulige årstal.

Stk. 2. Ved valg til bestyrelsen kan genvalg finde sted. På den ordinære generalforsamling vælges en første og en anden suppleant ved skriftlig afstemning for et år ad gangen.

Stk. 3. Ingen ved skolen fast ansatte og ingen af skolens elever kan være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Stk. 6. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt i øvrigt for skolens gæld.

8. BESTYRELSENS MØDER

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendig.

Stk. 2. Formanden indkalder i samarbejde med forstanderne skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de truffede beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertalshed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om indstilling til generalforsamlingen om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomiske eller særlige personlig interesse, I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 8. Forstanderen deltager uden stemmeret i møderne. En valgt repræsentant af skolens medarbejderråd kan ligeledes deltage i bestyrelsens møder, og tilsvarende kan elevforeningen vælge en repræsentant til bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsen kan, i konkrete sager, beslutte at afholde møder, hvori der kun deltager bestyrelsens medlemmer.

9. BESTYRELSENS OPGAVER

Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender en overordnet kursusplan og undervisningsplaner for det enkelte kursus. Det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i love og bekendtgørelser m.v. for folkehøjskoler overholdes, samt at skolen bliver ledet i overensstemmelse med sit formål.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om indstilling til generalforsamlingen om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 7. Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter

Stk. 8. Skolen tegnes af formanden samt mindst yderligere et bestyrelsesmedlem.

10. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1. Forstanderen forestår den daglige ledelse af skolen og ansætter og afskediger det til skolen tilknyttede personale, og har tillige det pædagogiske ansvar over for skolens bestyrelse og Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Forstanderen har det administrative ansvar over for bestyrelse, herunder at ministeriets krav til indberetning og revision afholdes.

Stk. 3. Ved forstanderens fravær, ud over 1 måned, skal der konstitueres en forstander.

Stk. 4. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage konkrete retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

11. MEDARBEJDERRÅD

Stk. 1. Skolens faste medarbejdere danner et medarbejderråd. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i alle for skolen væsentlige anliggender. Medarbejderrådet deltager i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2. om inhabilitet.

12. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Skolens regnskab følger finansåret. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april og fremsendes til Kulturministeriet inden den 30. Juni. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en revisor, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Revisoren skal være registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. maj, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollatet sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. § 7

13. VEDTÆGTER

Stk. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2. Undervisningsministeriet skal godkende vedtægterne samt ændringer heri.

14. NEDLÆGGELSE

Stk. 1. Institutionen skal nedlægges, såfremt den ophører med at drive undervisningsvirksomhed efter formålsparagraffen.

Stk. 2. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk.5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om de frie skoler.

Således enstemmigt vedtaget på Jyderup Højskoles stiftende generalforsamling, lørdag den 12, maj 2012.